POLÍTICA DE PRIVACITAT

Ticketcoop SCCL (d’ara endavant, TICKETIC) té com a objectiu respectar la privacitat dels seus usuaris i protegir les dades de caràcter personal que aquests puguin facilitar a TICKETIC.

En atenció al que s’estableix a la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i en concret al que s’estableix en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, LOPDGDD) i al Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (d’ara endavant, RGPD), TICKETIC informa que realitzarà el tractament de dades de caràcter personal derivat de l’ús que l’interessat pugui donar-li a la present website. Per això, en atenció a la privacitat dels usuaris, TICKETIC facilita la informació relativa a la política de privacitat que els afecta.

¿Qui és el responsable del tractament?

Responsable del tractament

Ticketcoop SCCL (o TICKETIC)

N.I.F

F67528521

Direcció

Carrer Riu Llobregat, 47, baixos, de El Prat de Llobregat (08820 – Barcelona)

Correu electrònic

lopd@ticketic.org

Pàgina web

www.ticketic.org

Quines dades de caràcter personal es tractaran?

TICKETIC tractarà dades de caràcter personal, que, en general, seran les següents:

Dades identificatives (entre les quals destaquen el nom, cognoms, idioma, dades de contacte, etc.).
Informació econòmica i transaccional (per exemple, dades de pagament o de targeta, informació sobre compres, comandes, devolucions, etc.).
Dades de connexió, geolocalització i navegació (en cas d’interactuar amb nosaltres des del mòbil, per exemple).
Informació comercial (per exemple, si l’usuari se subscriu a la nostra newsletter).

TICKETIC avisa a l’usuari que alguna de les dades de caràcter personal pot resultar d’obligatòria comunicació a fi de donar accés a alguna de les funcionalitats o serveis de la present pàgina web o perquè és imprescindible per a prestar el servei o producte contractat, donar accés a una funcionalitat concreta o gestionar el motiu del seu contacte, així com donar-li tràmit a nivell administratiu.

L’usuari serà l’únic responsable d’assegurar la veracitat de les dades de caràcter personal facilitades. En cas que TICKETIC detecti que les dades facilitades són falses, podrà excloure a l’usuari o client de la prestació de serveis, sense perjudici de les altres accions que legalment procedeixin.

Amb quina finalitat, base legal i termini de conservació es tractaran les dades de caràcter personal de l’usuari o client com a responsable del tractament?

Segons interactui l’usuari o client amb TICKETIC, les dades de caràcter personal seran tractades segons les següents condicions:

ACCÉS AL PERFIL D’USUARI

 

EPÍGRAF

INFORMACIÓ

FINALITAT

 • Alta a l’àrea privada com a usuari, a fi donar accés a l’àrea privada mitjançant identificació inequívoca, a les diferents funcionalitats i avantatges de pertànyer a TICKETIC, així com gestionar les entrades adquirides o visualització d’espectacles o esdeveniments.
 • Les contrasenyes són personals i intransferibles. Se sol·licita a l’usuari que no les comuniqui a tercers. TICKETIC no es fa responsable de possibles accessos no autoritzats per no complir amb les normes aquí exposades.
 • En cas de detectar un ús fraudulent, podrà suspendre el compte de l’usuari

BASE LEGAL

Es considera que la base legal per a dur a terme el tractament descrit anteriorment és l’execució dels termes i condicions descrits en els diferents textos legals allotjats en la present website, a més del consentiment de l’usuari.

En cas de no facilitar les dades de caràcter personal sol·licitades durant la inscripció, no es podrà donar accés al servei.

Si les dades facilitades per l’usuari són dades de contacte d’empresaris individuals i de professionals liberals, la base legal del tractament és l’execució dels termes i condicions que regulen l’ús de la present plataforma i subsidiàriament l’interès legítim, en relació al que s’estableix a l’article 19 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Es conservaran les dades de caràcter personal durant el temps en que l’usuari romangui registrat a la website.

DESTINATARIS

 • Entitats de detecció i prevenció del frau
 • Proveïdors de serveis tecnològics
 • Proveïdors de serveis relacionats amb atenció al client
 • Proveïdors de serveis relacionats amb l’administració de TICKETIC
 • Administracions Públiques quan així ho exigeixi la normativa vigent.

ATENCIÓ AL CLIENT

 

EPÍGRAF

INFORMACIÓ

FINALITAT

Gestió de les dades personals per a l’atenció de consultes, sol·licituds o peticions de l’usuari o client.

BASE LEGAL

Si l’usuari contacta a través de qualsevol formulari habilitat a través d’aquesta pàgina web o a través de qualsevol altre mitjà de contacte publicitat en la present website, la base legal del tractament és el consentiment de l’usuari.

TICKETIC té un interès legítim per a atendre les sol·licituds, consultes o dubtes que plantegi l’usuari, ja sigui a través de la present website o a través de qualsevol mitjà de contacte existent amb l’entitat, incloses les xarxes socials en les quals TICKETIC estigui present.

Si el contacte de l’usuari amb TICKETIC es realitza en virtut de l’exercici dels drets emparats per alguna disposició legal, incloses les reclamacions o consultes relacionades amb els serveis o serveis i/o productes de TICKETIC, la base legal que

regeix per a aquest tractament és el compliment d’obligacions legals.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals tractades per a aquesta finalitat es conservaran fins que l’usuari decideixi retirar el consentiment prestat per al seu tractament.

DESTINATARIS

 • Proveïdors de serveis tecnològics
 • Proveïdors de serveis relacionats amb atenció al client
 • Proveïdors de serveis relacionats amb l’administració de TICKETIC
 • Administracions Públiques quan així ho exigeixi la normativa vigent.

MARKETING

 

EPÍGRAF

INFORMACIÓ

FINALITAT

Enviament de comunicacions comercials o d’alguna promoció que tingui vigent TICKETIC, incloses Newsletters. Comunicació a través de xarxes socials. TICKETIC està present en les següents xarxes socials: Twitter, Facebook i Instagram

BASE LEGAL

La base legal pel tractament de dades de caràcter personals amb finalitats de màrqueting és el consentiment de l’usuari.

Quan entre l’usuari i TICKETIC existeixi una relació contractual prèvia, podrà enviar comunicacions comercials referents a serveis i/o productes o serveis de la seva pròpia entitat que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb l’usuari, sent la base legal per al tractament d’aquests casos, l’interès legítim, sobre la base del que s’estableix en l’article 21.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals tractades per aquesta finalitat seran conservades fins que l’usuari decideixi retirar el seu consentiment.

DESTINATARIS

 • Proveïdors de serveis tecnològics
 • Proveïdors de serveis relacionats amb atenció al client
 • Proveïdors de serveis relacionats amb l’administració de TICKETIC
 • Proveïdors i col·laboradors de serveis relacionats amb màrqueting i publicitat

ENQUESTES DE QUALITAT

 

EPÍGRAF

INFORMACIÓ

FINALITAT

Contacte amb el client o usuari per a la realització d’enquestes de qualitat sobre els serveis i/o productes contractats, la satisfacció de l’usuari amb la present website, la qualitat de l’atenció al client o sobre els serveis i/o productes contractats.

BASE LEGAL

TICKETIC disposa d’nterès legítim per realitzar enquestes de qualitat.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals tractades per aquesta finalitat seran conservades fins que l’usuari decideixi retirar el seu consentiment.

DESTINATARIS

 • Proveïdors de serveis tecnològics
 • Proveïdors de serveis relacionats amb atenció al client
 • Proveïdors de serveis relacionats amb l’administració de TICKETIC
 • Proveïdors i col·laboradors de serveis relacionats amb màrqueting i publicitat

GESTIÓ DE DONACIONS ENTRE USUARI I TICKETIC

 

EPÍGRAF

INFORMACIÓ

FINALITAT

 • Gestió, execució i desenvolupament de les donacions realitzades a través de www.ticketic.org.
 • Donar tràmit administratiu a les donacions rebudes.
 • Emissió dels corresponents certificats fiscals de donacions efectuades.
 • Activar els mecanismes de prevenció de potencials fraus durant el procés de compra dels serveis i/o productes oferts a través de la present pàgina web.

BASE LEGAL

El tractament de les dades de caràcter personal és necessari per a l’execució del contracte o de la relació jurídica que neixi de la donació efectuada a Ticketcoop SCCL.

Si les dades facilitades per l’usuari són dades de contacte d’empresaris individuals i de professionals liberals, la base legal del tractament és l’execució dels termes i condicions que regulen l’ús de la present plataforma i subsidiàriament l’interès legítim, en relació al que s’estableix en l’article 19 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

TICKETIC té interès legítim per a activar els mecanismes de prevenció de potencials fraus durant el procés de compra.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Es conservaran les dades de caràcter personal durant el temps necessari per a gestionar la relació amb l’usuari, així com per a gestionar possibles devolucions, queixes o reclamacions dels serveis i/o productes adquirits.

DESTINATARIS

 • Entitats de detecció i prevenció de frau
 • Proveïdors de serveis tecnològics
 • Proveïdors de serveis relacionats amb atenció al client
 • Proveïdors de serveis relacionats amb l’administració de TICKETIC
 • Administracions Públiques quan així ho exigeixi la normativa vigent.

Amb quina finalitat, base legal i termini de conservació es tractaran les dades de caràcter personal de l’usuari o client com a encarregat del tractament?

Segons interactui l’usuari o client en la website de TICKETIC, les dades de caràcter personal seran tractades segons les següents condicions a compte d’altres responsables del tractament:

ATENCIÓ AL CLIENT

 

EPÍGRAF

INFORMACIÓ

FINALITAT

Gestió de les dades personals per a l’atenció de consultes, sol·licituds o peticions de l’usuari o client.

BASE LEGAL

Si l’usuari contacta a través de qualsevol formulari habilitat a través d’aquesta pàgina web o a través de qualsevol altre mitjà de contacte publicitat en la present website la base legal del tractament és el consentiment de l’usuari.

El responsable del tractament té un interès legítim per a atendre les sol·licituds, consultes o dubtes que plantegi l’usuari, ja sigui a través de la present website o a través de qualsevol mitjà de contacte existent amb l’entitat, incloses les xarxes socials en les quals TICKETIC estigui present.

Si el contacte de l’usuari amb TICKETIC es realitza en virtut de l’exercici dels drets emparats per alguna disposició legal, incloses les reclamacions o consultes relacionades amb els serveis o serveis i/o productes de TICKETIC, la base legal que regeix per a aquest tractament és el compliment d’obligacions legals.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals tractades per a aquesta finalitat es conservaran fins que l’usuari decideixi retirar el consentiment prestat per al seu tractament.

DESTINATARIS

 • Proveïdors de serveis tecnològics
 • Proveïdors de serveis relacionats amb l’atenció al client
 • Proveïdors de serveis relacionats amb l’administració de TICKETIC
 • Administracions Públiques quan així ho exigeixi la normativa vigent.

GESTIÓ DEL SISTEMA DE COMPRA D’ENTRADES A TRAVÉS DE TICKETIC

 

EPÍGRAF

INFORMACIÓ

FINALITAT

 • Gestió, execució, desenvolupament, extinció, desistiment o devolucions dels serveis i/o productes contractats a través de la present pàgina web.
 • Donar tràmit administratiu a les gestions de facturació dels serveis i/o productes contractats.
 • Gestió administrativa de la compra d’entrades i posada a la disposició de la plataforma online.
 • Activar els mecanismes de prevenció de potencials fraus durant el procés de compra dels serveis i/o productes oferts a través de la present pàgina web.

BASE LEGAL

El tractament de les dades de caràcter personal és necessari per a l’execució del contracte que regeix la prestació de serveis o productes contractats a través de www.ticketic.org.

Si les dades facilitades per l’usuari són dades de contacte d’empresaris individuals i de professionals liberals, la base legal del tractament és l’execució dels termes i condicions que regulen l’ús de la present plataforma i subsidiàriament l’interès legítim, en relació al que s’estableix en l’article 19 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

TICKETIC, com a encarregat del tractament, té interès legítim per a activar els mecanismes de prevenció de potencials fraus durant el procés de compra.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Es conservaran les dades de caràcter personal durant el temps necessari per a gestionar la relació amb l’usuari, així com per a gestionar possibles devolucions, queixes o reclamacions dels serveis i/o productes adquirits.

DESTINATARIS

 • Entitats de detecció i prevenció de frau
 • Proveïdors de serveis tecnològics
 • Proveïdors de serveis relacionats amb atenció al client
 • Proveïdors de serveis relacionats amb l’administració de TICKETIC
 • Administracions Públiques quan així ho exigeixi la normativa vigent.

TICKETIC informa els usuaris o clients que les dades personals seran conservades a fi d’atendre tantes responsabilitats civils, mercantils, administratives, penals o fiscals, puguin ser-los aplicables, sempre atesa la normativa vigent a cada moment. Una vegada transcorreguts aquests terminis, les dades de caràcter personal seran suprimides.

Poden facilitar dades personals els menors d’edat?

Els usuaris menors de 13 anys només podran utilitzar els serveis disponibles a la present pàgina web si compta amb la prèvia autorització dels seus pares, tutors o representants legals, els qui seran els únics responsables dels actes realitzats a través d’aquesta pàgina web pels menors al seu càrrec, incloent l’emplenament dels formularis amb les dades personals d’aquests menors i la marcació, en el seu cas, de les caselles que els acompanyen.

Pel fet que TICKETIC no pot controlar si els usuaris són o no menors d’edat, hauran de ser els pares, tutors o representants legals els qui vetllin perquè s’habilitin els mecanismes necessaris per a evitar que els menors accedeixin a aquesta pàgina web i/o facilitin dades de caràcter personal sense la seva supervisió, no admetent TICKETIC cap responsabilitat sobre aquest tema.

Quins drets tenen usuaris o clients?

Els usuaris que hagin facilitat dades de caràcter personal perquè TICKETIC les tracti disposen dels següents drets:

DRET D’ACCÉS

L’usuari té dret a obtenir de TICKETIC confirmació de si s’estan tractant o no dades de caràcter personal que el concerneixen, així com a accedir a les dades personals que TICKETIC disposi.

DRET DE RECTIFICACIÓ

L’usuari té dret a sol·licitar que TICKETIC rectifiqui les dades inexactes que el concerneixen. També tindrà dret al fet que es completin les dades personals que siguin incompletes, inclòs mitjançant una declaració addicional.

DRET DE SUPRESSIÓ

L’usuari tindrà dret al fet que TICKETIC suprimeixi les dades personals que el concerneixen, sempre tenint en compte els requisits establerts en la legislació vigent.

DRET DE LIMITACIÓ

L’usuari tindrà dret a sol·licitar a TICKETIC la limitació del tractament de les dades personals, sempre tenint en compte els requisits establerts a la legislació vigent.

DRET D’OPOSICIÓ

L’usuari té dret a oposar-se a al fet que TICKETIC tracti les dades personals que el concerneixen quan aquestes siguin objecte d’un tractament basat en l’interès públic o legítim. En tal cas, TICKETIC deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

DRET A PRESENTAR UNA RECLAMACIÓ

L’usuari té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que es vulneren els drets anteriorment exposats a la present política de privacitat o si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

L’usuari o client podrà exercir els drets recollits anteriorment en matèria de protecció de dades sense cap cost, excepte en el que es disposa a l’article 15.3 del RGPD. L’usuari o client tindrà dret a rebre una resposta en els terminis establerts per la legislació vigent en matèria de protecció de dades, podent dirigir una comunicació per escrit a lopd@ticketic.org respectant les següents recomanacions:

Incloure una fotocòpia del seu DNI o un altre document identificatiu similar.
Escriure a l’assumpte: “PROTECCIÓ DE DADES”.
Facilitant dades de contacte. En cas de no facilitar cap, les comunicacions es realitzaran al correu electrònic des del qual realitza l’interessat la seva comunicació.

Quina seguretat s’aplica a les dades personals?

TICKETIC adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries amb la finalitat d’evitar la pèrdua de dades, així com el tractament o l’accés no autoritzat de tercers, a fi de garantir la seguretat i integritat de les dades personals facilitades.

Canvis a la política de privacitat

TICKETIC es reserva el dret en exclusiva d’actualitzar la present Política de Privacitat sobre la base de les necessitats pròpies de la pàgina web, així com per a adaptar-la als possibles canvis legislatius en matèria de protecció de dades.

En cas de realitzar-se la modificació indicada en el paràgraf anterior, TICKETIC informarà a l’usuari dels canvis en qüestió si són significatius per a la seva privacitat, de manera que es puguin revisar els canvis introduïts, a fi de valorar l’oposició als tractaments de dades de caràcter personal o donar-se de baixa en algun servei o funcionalitat. En qualsevol cas, si es requereix el consentiment per al tractament de dades de caràcter personal per a finalitats diferents previstes en la present política de privacitat, se sol·licitarà el consentiment de l’usuari segons les previsions de la normativa relativa a protecció de dades vigent a cada moment.

 

 

Txarango - El Gran Circ

Txarango és un grup de música català format a Barcelona el 2010 per components originaris del Ripollès, de Sant Joan de les Abadesses.

TicketCoop SCCL, 2019

Comença a escriure i pitja Entrar per cercar

Cistella de la compra

No hi ha productes a la cistella.