CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

En el present document s’estableixen les condicions generals de contractació per les quals es regeix l’ús d’aquesta pàgina web (www.ticketic.org) i la contractació de serveis a la mateixa, qualsevol que sigui el mitjà digital, suport o dispositiu a través del que es pugui accedir, entre Ticketcoop SCCL (d’ara endavant, TICKETIC) i els seus usuaris o clients.

Es prega a l’usuari que llegeixi atentament les presents condicions generals de contractació, la política de privacitat i la política de cookies abans d’usar la present pàgina web.

TICKETIC és un servei de compra on-line, disponible les 24 hores, per a adquirir entrades de concerts, espectacles o altres esdeveniments.

Qualsevol compra d’entrades es regeix per les presents condicions generals, qualsevol classe de termes i condicions especials que puguin publicar-se en aquesta pàgina web i els termes i condicions que s’estableixin per part dels promotors en les seves pàgines web corresponents.

Totes les compres estaran subjectes a la possibilitat de verificació de la targeta de pagament i a altres mesures de seguretat i l’operació es podrà anul·lar en cas de no superar-se el procés de verificació.

A través del web www.ticketic.org, l’usuari té a la seva disposició un servei de venda anticipada d’entrades, i TICKETIC gestiona la seva distribució en nom i per compte del promotor. TICKETIC actua com a mer intermediari en la venda d’entrades a concerts, espectacles o altres esdeveniments organitzats pels promotors i no exerceix cap control sobre els mateixos ni sobre la disponibilitat d’entrades. Per tant, TICKETIC no és responsable de cap retard, cancel·lació ni de qualsevol altra circumstància que pugui donar lloc a una reclamació relacionada amb l’esdeveniment de l’organitzador o recinte com ara, entre altres, les condicions de visibilitat, qualitat del so, accessibilitat, etc.

Tota reclamació sobre la realització, suspensió, modificació o anul·lació de l’esdeveniment contractat haurà de dirigir-se a l’organitzador amb la presentació de l’entrada.
En aquells supòsits en què els tiquets hagin d’estar personalitzats per exigències del promotor de l’esdeveniment, se sol·licitaran a l’usuari que faciliti les dades corresponents.

S’informa als usuaris que TICKETIC es reserva el dret a modificar, sense previ avís, les presents condicions generals de contractació, respectant en tot cas les condicions generals vigents en el moment de realització de la contractació o compra realitzada per l’usuari.

Per a poder comprar una entrada l’usuari ha de ser major d’edat i tenir una targeta de crèdit o dèbit vàlidament emesa al seu nom.

L’usuari es compromet a no aconseguir les entrades mitjançant l’ús no autoritzat de robots ni altres dispositius automatitzats ni una altra activitat il·lícita o no autoritzada. TICKETIC es reserva el dret d’anul·lar, sense previ avís, qualsevol operació raonablement sospitosa d’haver incomplit la present disposició.

L’usuari, amb l’acceptació dels termes i condicions, declara ser major d’edat i tenir capacitat suficient per a conèixer i acceptar els tràmits aquí exposats com a necessaris per a procedir a la compra.
En el cas que la contractació la faci un menor d’edat, és necessària l’autorització dels seus pares o tutors legals. L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades proporcionades a TICKETIC en el procés de reserva.

Dades identificatives del responsable del tractament

Societat
Ticketcoop SCCL (en endavant, TICKETIC)
N.I.F
F67528521
Direcció
Carrer Riu Llobregat, 47, baixos, de El Prat de Llobregat (08820 – Barcelona)
Correu electrònic
lopd@ticketic.org
Pàgina web
www.ticketic.org
Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya
Número de registre: 3002

Abans de comprar

Els usuaris que naveguin a través de la present pàgina web podran visualitzar, classificats per categories i subcategories, la totalitat de serveis oferts per a la seva adquisició.

Fent clic en cadascun d’ells, l’usuari accedeix a una fitxa completa dels serveis, en les quals es podrà veure una descripció d’aquests, la seva disponibilitat i preu. De la mateixa manera, s’informa els usuaris que les dades informatives proporcionades en la descripció dels serveis es realitzen sobre la base de les dades proporcionades pels seus promotors.

El servei de venda d’entrades és de caràcter onerós, i en tot moment l’usuari té en la web la informació sobre el preu de cada entrada. El servei d’informació que s’ofereix a través de la web és de caràcter gratuït.

La venda d’entrades es realitza en la mesura i disposició que les assignin els promotors. La quantitat d’entrades a la disposició de TICKETIC pot variar d’un espectacle a un altre. TICKETIC no exerceix cap mena de control sobre la disponibilitat d’entrades.

En el procés de compra i sempre abans que finalitzi el mateix, l’usuari disposarà de tota la informació relativa al preu final complet, que serà mostrat en euros i inclouen l’I.V. A. aplicable i/o qualsevol altre impost que fossin aplicable, desglossant en el seu cas l’import dels increments o descomptes que siguin aplicable a l’oferta i les despeses addicionals que es repercuteixin a l’usuari.
Aquests preus seran en tot moment els vigents, exceptuant els possibles errors tipogràfics manifestos.

Els promotors o organitzadors d’espectacles i/o esdeveniments determinen les condicions de les entrades i els esdeveniments als quals les mateixes donen accés i faciliten a TICKETIC les entrades per a la seva venda al públic a través del present canal de distribució.

Accés i registre

Per a cada cas d’adquisició d’entrades el sistema li indicarà si és necessari estar registrat i les dades marcades com a obligatoris que haurà de proporcionar.

L’usuari registrat s’identificarà mitjançant correu electrònic i contrasenya. L’usuari serà responsable de la custòdia de la seva contrasenya, assumint en conseqüència qualsevol mal o perjudici que pogués derivar-se del seu ús indegut.

L’usuari podrà modificar en qualsevol moment les dades facilitades durant el procés de registre.

Com realitzar una compra

Per a realitzar una compra, l’usuari haurà de seguir el procediment de compra online i seguir les indicacions mostrades en tot moment en la pantalla. Per a qualsevol dubte, l’usuari podrà consultar les presents condicions generals de contractació.

TICKETIC podrà limitar el nombre d’entrades que pot comprar un usuari per a cada espectacle. Es podrà limitar el nombre màxim d’entrades per persona o per targeta de pagament. TICKETIC es reserva el dret d’anul·lar les entrades adquirides que sobrepassin aquest número.

No es podrà revendre o cedir l’entrada quan estigui legalment prohibit. Excepte autorització expressa del promotor, no es podrà usar l’entrada per a fer publicitat, promoció, concursos o sortejos. Per a usar marques o altres signes distintius, així com obres protegides pel dret de propietat intel·lectual, es requerirà el consentiment previ del titular.

Per a la confirmació de la comanda serà necessari informar d’una sèrie de dades a fi d’assegurar la identitat de la persona (física o jurídica) que contracti els serveis de TICKETIC. Sense aquestes dades, TICKETIC no podrà prestar els serveis contractats a través de la seva pàgina web.

Per a procedir amb l’adquisició d’entrades, l’usuari haurà de fer clic al “Carret” en el botó corresponent. A mesura que l’usuari vagi seleccionant allò que desitgi, podrà previsualizar en el “Carret” quin és el servei pendent de pagament.

Si l’usuari desitja veure amb més detall la seva comanda, podrà fer clic en la secció “Carret” i serà dirigit a una altra pantalla on es mostrarà un resum del servei seleccionat. Una vegada allí, podrà triar entre continuar comprant o confirmar la seva comanda.

Si l’usuari compta amb algun cupó de descompte que TICKETIC tingui vigent, podrà validar-ho en la casella corresponent. El descompte podrà visualitzar-se en el desglossament del preu del servei seleccionat.

Per a finalitzar la compra seleccionada per l’usuari, s’haurà de fer clic en el botó “Anar a caixa” que trobarà en la part inferior al desglossament de la seva compra. Posteriorment, serà necessari completar la informació segons sigui sol·licitada, a més de seleccionar, en el seu cas, les dades de facturació i les dades d’identificació de l’usuari i dels assistents. Posteriorment, serà redirigit a la plataforma de pagament, una vegada s’hagi fet clic a “Realitzar comanda”.

Sistema de Pagament

El pagament dels serveis contractats es podrà realitzar a través de targeta de crèdit o de dèbit que estarà subjecte a les següents condicions:

El pagament a través de targeta de crèdit o dèbit es realitzarà a través d’una passarel·la de pagaments gestionada per una entitat bancària amb un servidor segur certificat. Les dades bancàries introduïdes són xifrades i transmeses de manera segura als serveis de l’entitat bancària. Posteriorment, són verificades amb el banc per a evitar possibles fraus i abusos.

S’informa a l’usuari que TICKETIC no disposa de les dades bancàries ni sobre la targeta de crèdit o dèbit emprada per l’usuari per a realitzar la compra.

En cas que l’import de la compra es carregui fraudulenta o indegudament utilitzant el número de targeta de pagament, donarà dret al comprador a exigir la immediata anul·lació del càrrec. No obstant això, si la compra hagués estat efectivament realitzada pel comprador titular de la targeta i l’exigència de devolució no fos conseqüència d’haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució, aquell quedarà obligat enfront de l’empresari al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats a conseqüència d’aquesta anul·lació.

Una vegada finalitzat la comanda, TICKETIC enviarà sempre un correu electrònic a l’usuari confirmant la realització d’aquest.

Confirmació i recollida d’entrades

Una vegada finalitzada la compra i rebut el correu de confirmació, l’usuari ja podrà recollir les entrades. Tant en la pantalla final de compra com en el correu de confirmació s’indicaran les opcions de recollida disponibles.

L’entrada dóna dret a un seient o espai del valor que es correspongui amb el que s’indiqui en l’entrada. TICKETIC i els promotors es reserven el dret d’assignar seients diferents dels assignats en l’entrada.

Distribució de la quantitat pagada por l’usuari

TICKETIC gestiona els ingressos derivats de les comissions de les entrades amb transparència i responsabilitat.

TICKETIC destina entre el 25% i el 55% dels ingressos a projectes culturals i solidaris.

El criteri variarà en funció del volum d’ingressos de cada moment.

Les quantitats es publicaran anualment la pàgina web.

Anul·lacions i dret de desistiment

L’usuari ha d’assegurar-se, abans de tramitar la compra, de l’exactitud i adequació de les dades introduïdes, ja que no és possible l’anul·lació ni la devolució de les entrades adquirides una vegada realitzada la compra. No poder assistir a l’espectacle o cometre un error en adquirir les entrades no són motius que permetin la seva devolució.

Només podrà anul·lar-se les entrades per possibles incidències tècniques o operatives, imputables a TICKETIC.

En aquest sentit, l’usuari no podrà exercitar el dret de desistiment o resolució previst en la normativa de consumidors i usuaris en estar aquest dret exclòs per als serveis relacionats amb activitats d’oci o esplai, d’acord amb el que s’estableix en l’art. 103 del text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.

Cancel·lació d’esdeveniments

TICKETIC és un mer intermediari en la venda d’entrades d’esdeveniments organitzats per un tercer, no participa en l’organització d’aquests esdeveniments i, per tant, no té control sobre la suspensió o cancel·lació d’aquests, la responsabilitat de la qual recau directament en l’organitzador o promotor o artista. Qualsevol reclamació sobre la cancel·lació de l’esdeveniment contractat haurà de dirigir-se a l’organitzador o promotor amb la presentació de l’entrada.

Canvi de dates

En cas de modificació de la data d’un esdeveniment, l’organitzador oferirà un seient de valor equivalent al de l’entrada original, sempre que hi hagi disponibilitat. En cas de no poder assistir a la nova data de l’esdeveniment, s’oferirà la devolució del preu de venda de l’entrada. Es fixarà un termini per a comunicar la impossibilitat d’assistir a la nova data. Una vegada finalitzat el termini sense haver rebut comunicació, es confirmarà la reserva i s’extingirà el dret a la devolució.

Alteració substancial

Si es produeix una alteració substancial d’un esdeveniment o espectacle, l’usuari podrà optar per confirmar l’assistència o sol·licitar la devolució dins del termini fixat. Si no es fa cap comunicació podrà confirmar-se la reserva i s’extingirà el dret a la devolució del preu

Devolucions

Una vegada adquirida l’entrada, no es realitzaran canvis ni es retornarà l’import, excepte per causes previstes en la legislació vigent.

Es recomana a l’usuari guardar les entrades en lloc segur. TICKETIC no assumeix cap responsabilitat en cas de pèrdua, robatori, deterioració o destrucció.

En cas de cancel·lació de l’esdeveniment o espectacle (sense canvi de dates) l’organitzador haurà de retornar als usuaris l’import abonat i atendre les reclamacions per aquest motiu que siguin procedents d’acord amb la legislació aplicable.

En cas de cancel·lació s’oferirà a l’usuari la devolució de l’import del preu de venda de l’entrada adquirida, sense incloure les despeses de gestió.

Les despeses de gestió retribueixen el servei prestat per TICKETIC a l’usuari per localitzar i transmetre l’entrada, de forma independent a l’execució de l’esdeveniment o espectacle.

TICKETIC, com a distribuïdor, es compromet a retornar l’import quan rebi l’ordre expressa de l’organitzador o promotor de l’esdeveniment.

Integritat i salvaguarda de les estipulacions del present document

Cadascuna de les estipulacions del present document seran interpretades separada i independentment de les altres. En el cas que qualsevol de les clàusules resultés invàlida o no executable en virtut de qualsevol norma jurídica o fos declarada nul·la en virtut d’algun Jutjat, norma jurídica o autoritat administrativa, la nul·litat només afectarà aquesta clàusula i no a la integritat i existència del contracte, conservant plena validesa la resta dels acords.

Cal destacar que les condicions establertes en el contracte actual es consideraran com a generals, i que, en cas de contradicció, es tindrà com a vàlid el que s’estableix en les condicions específiques pactades en els annexos del present document.

Facturació

TICKETIC només pot emetre les factures dels serveis cobrats a l’usuari en concepte de despeses de gestió, així com emetre el certificat de donacions corresponent.

En cas que l’usuari sol·liciti una factura sobre l’import de l’entrada adquirida, TICKETIC facilitarà les dades de contacte de l’organitzador de l’esdeveniment perquè pugui sol·licitar-la.

Atenció al Client

TICKETIC posa a la disposició de l’usuari dues modalitats de contacte per a aclarir les qüestions que puguin sorgir-li:

Per qüestions relacionades amb el tractament de dades personals, escriure a lopd@ticketic.org.

Per altres consultes, dirigir-se al formulari d’atenció al client.

Legislació aplicable. Submissió a fur

L’ús de la nostra pàgina web i els contractes de compra de productes a través d’aquesta pàgina web es regiran per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o guardi relació amb l’ús de la pàgina web o amb aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

Si vostè està contractant com a consumidor, res en la present clàusula afectarà els drets que com a tal li reconeix la legislació vigent.

En cas que es tracti d’una compravenda realitzada per una empresa que actuï en el marc de la seva activitat empresarial o comercial, totes dues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

Les presents condicions generals s’han elaborat d’acord amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions generals de contractació; el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de Defensa de Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, així com també totes les disposicions legals que es derivin de les aplicacions corresponents.

Informació sobre resolució de disputes en línia/arbitratge de consumidors

En virtut del que es disposa en el Reglament (UE) 524/2013, d’aplicació en tota la Unió Europea, la Comissió Europea proporciona una plataforma de resolució de disputes en línia i que es posa a la disposició dels usuaris de la present website en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Mitjançant aquest enllaç, els usuaris del Lloc web podran accedir a la Plataforma europea de Resolució de Conflictes en línia (ODR). En cas que l’usuari hagi tingut un problema amb una compra o la prestació d’un servei online, podrà fer ús d’aquest mitjà per a presentar qualsevol reclamació en relació amb aquesta compravenda o prestació de serveis, així com optar per la solució extrajudicial del conflicte suscitat.

Txarango - El Gran Circ

Txarango és un grup de música català format a Barcelona el 2010 per components originaris del Ripollès, de Sant Joan de les Abadesses.

TicketCoop SCCL, 2019

Comença a escriure i pitja Entrar per cercar

Cistella de la compra

No hi ha productes a la cistella.