AVÍS LEGAL

En virtut de l’estipulat per l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s’informa a l’usuari que el domini www.ticketic.org pertany, com a titular a:

Societat
Ticketcoop SCCL (en endavant, TICKETIC)
N.I.F
F67528521
Direcció
Carrer Riu Llobregat, 47, baixos de El Prat de Llobregat (08820 – Barcelona)
Direcció de correu electrònic
lopd@ticketic.org
Pàgina web
www.ticketic.org
Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya
Número de registre: 3002


CONDICIONS D’ÚS DE LA PÀGINA WEB

Les condicions recollides en el present document seran les que regulin, en tot moment, l’ús d’aquesta website. Per això, es recomana la lectura d’aquestes condicions ja que per elles es regiran els drets i obligacions de l’usuari o client i TICKETIC.

A través de l’accés a la present pàgina web, se’l considerarà com a “usuari” d’aquesta, i amb això, accepta expressament, de manera automàtica i voluntària, les estipulacions recollides en el present document. En cas que l’usuari no vulgui acceptar-les, es recomana no continuar navegant a través d’aquesta website.

TICKETIC té la potestat per a canviar, de manera exclusiva i en qualsevol moment, les presents condicions, a fi d’introduir tantes modificacions com siguin oportunes per a adaptar la present redacció als canvis legislatius que el puguin afectar, així com per tantes decisions de l’entitat siguin oportunes, comprometent-se a publicar i a informar de les variacions que poguessin afectar als usuaris o clients. Aquestes modificacions s’entendran acceptades quan l’usuari continuï navegant a través del present lloc web.

TICKETIC es reserva el dret a modificar el present lloc web de manera unilateral, sense previ avís i en qualsevol moment, el disseny i/o la seva estructura, així com fer les tasques de reparació, actualització o incorporar tantes millores com siguin necessàries. S’avisa a l’usuari que l’accés a la present pàgina web es podrà veure afectat en tant es fan les tasques descrites en aquest paràgraf.


En cas que les modificacions o actualitzacions descrites en el paràgraf anterior afegissin nous continguts, funcionalitats o serveis, aquests quedaran subjectes igualment a les condicions descrites en les presents condicions. Si fruit d’aquestes novetats s’incloguessin unes Condicions Particulars o Especials, prevaldran sobre les Generals, per la qual cosa, en cas de discordança entre les Condicions Generals i les Particulars, prevaldran aquestes últimes.

Quines obligacions i responsabilitats tenen els usuaris?

Mentre l’usuari navegui a través de la present pàgina web, es compromet a respectar, en tot moment, la legislació vigent, així com a actuar de bona fe, respectant els usos comuns acceptats i a respectar l’ordre públic, quedant prohibida la seva utilització amb finalitats il·lícites, enganyoses, malintencionades o lesives per a TICKETIC o per a tercers.

De la mateixa manera, l’usuari es compromet a no realitzar conductes nocives a la imatge, interessos i/o drets de TICKETIC i/o tercers o danyi, inutilitzi o sobrecarregui la website. Així mateix, haurà d’abstenir-se d’accedir, utilitzar i/o manipular les dades de TICKETIC.

Pel fet que TICKETIC no pot controlar si els usuaris faciliten informació veraç, aquests seran els únics responsables dels danys i perjudicis que es poguessin causar en cas que aquesta informació sigui inexacta o falsa, tant enfront de TICKETIC com enfront de tercers.

TICKETIC adopta les mesures de seguretat raonablement adequades per a detectar l’existència de virus. No obstant això, s’ha de tenir en compte que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics no són plenament fiables i per això, TICKETIC no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que poguessin incidir en els sistemes informàtics, documents i/o fitxers de l’usuari. Preguem als usuaris que s’abstinguin d’introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o sistemes físics o lògics que puguin provocar danys a TICKETIC o tercers.

TICKETIC posa en coneixement de l’usuari que es reserva el dret a emprendre les accions legals necessàries en defensa dels seus interessos o, fins i tot, a suspendre de manera temporal, i sense previ avís, l’accessibilitat a la present pàgina web.


Propietat Intel·lectual i Industrial.

Els continguts publicats en la present pàgina web, inclosos les fotografies, vídeos, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, programari, noms comercials, marques o qualsevol altre signe o signe distintiu que pugui ser susceptible de comercialització o estigui protegit per la legislació en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial mostrats en la pàgina web són propietat de TICKETIC, o aquest compta amb l’autorització de tercers titulars dels drets que permeten la seva inclusió en la pàgina web o en qualsevol xarxa social on TICKETIC estigui present, excepte en aquells casos en què existeixi una indicació expressa en contra, i estan protegits, entre altres, per les normes nacionals i internacionals de protecció de la propietat intel·lectual i industrial.

Queda prohibida la reproducció de la present pàgina web, així com els seus continguts o un altre element protegit per la legislació en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial, excepte per l’autorització expressa i per escrit de TICKETIC.

TICKETIC atendrà aquestes peticions en l’adreça de correu electrònic lopd@ticketic.org.


Quina és la política en matèria d’enllaços?

L’usuari podrà crear enllaços a la pàgina web per a ús privat. En qualsevol cas, aquells tercers que tinguin intenció d’incloure en un lloc web un enllaç que dirigeixi a aquesta pàgina web, hauràn de complir amb la legislació vigent, no podent albergar continguts, propis o de tercers que siguin il·lícits, nocius, violents, racistes, denigrants, vagin contra l’ordre públic, moral o la llei, resultin inapropiats o no pertinents en relació a l’activitat que realitza TICKETIC.

TICKETIC no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació a la website. Per aquest motiu, no es fa responsable de qualsevol aspecte relatiu a tals llocs web.

TICKETIC ostenta tots els drets sobre els signes distintius propis. TICKETIC prohibeix, expressament, la seva reproducció, imitació, utilització o inserció d’aquests signes sense la deguda autorització per escrit per part de TICKETIC.


Quina responsabilitat té TICKETIC?

TICKETIC no es fa responsable de les deficiències de les xarxes de comunicació, ni dels problemes resultants del mal funcionament o ús de versions no optimitzades de qualsevol mena de navegador, així com d’aquelles derivades d’interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

TICKETIC no es responsabilitza de les conseqüències que pogués ocasionar l’ús que pugui fer-se de la informació continguda en la website, sent d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

TICKETIC quan tingui coneixement de contingut que pugui generar algun tipus de mal o perjudici en el seu website, procedirà a la seva eliminació el més aviat possible, sempre que així es notifiqui o en tingui coneixement efectiu.

TICKETIC no respondrà dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que s’ocasionessin al sistema informàtic de l’usuari, fitxers o documents emmagatzemats en aquest, quan tinguin origen en un virus provinent de l’ordinador de l’usuari, mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest, d’avaries telefòniques, interferències, omissions o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic motivats per causes alienes a TICKETIC.


Pot l’usuari incloure comentaris a les nostres entrades?

TICKETIC, a través d’aquesta pàgina web, informa sobre novetats, esdeveniments, dades d’interès o qualsevol altra informació general relacionada amb TICKETIC a través de diferents entrades. S’avisa a l’usuari que en l’actualitat no es troba habilitada l’opció per a l’enviament de comentaris.


Interpretació del contracte

Cadascuna de les condicions recollides al present document s’interpretaran de manera separada i independent, per la qual cosa, si una de les clàusules fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, quedant la resta d’estipulacions vigents en tota la resta.


Resolució de conflictes. Llei aplicable i jurisdicció

L’ús de la nostra pàgina web i els contractes de compra de productes a través d’aquesta pàgina web es regiran per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o guardi relació amb l’ús de la pàgina web o amb aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

Si vostè està contractant com a consumidor, res en la present clàusula afectarà els drets que com a tal li reconeix la legislació vigent.

 

Txarango - El Gran Circ

Txarango és un grup de música català format a Barcelona el 2010 per components originaris del Ripollès, de Sant Joan de les Abadesses.

TicketCoop SCCL, 2019

Comença a escriure i pitja Entrar per cercar

Cistella de la compra

No hi ha productes a la cistella.